Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Zamkowego w Pszczynie


 1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie („Muzeum”) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
 3. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 4. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.
 5. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych.
 6. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
 7. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.
 8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
  1. on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl - poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,
  2. drogą mailową - poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja@zamek-pszczyna.pl,
  3. bądź faksem - przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.
 10. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 - w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.
 11. Rezerwacja terminu zwiedzania drogą elektroniczną (przez system on-line) jest bezpłatna.
 12. Nie mają prawa wstępu do Muzeum osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.
 13. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w garderobie Muzeum dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 14. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.
 15. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na meblach i ślizgać się po posadzkach.
 16. W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne, wchodzenie na ekspozycję w butach na szpilkach jest niedozwolone.
 17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów - przewodników osób niewidomych.
 18. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 19. Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.
 20. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.
 21. Informacje uzupełniające można zdobyć pod numerem: (32) 210 30 37.


Zasady sprzedaży biletów

1. Rezerwacja biletów koncertowych odbywa się poprzez:
  a) System rezerwacji internetowej, który znajduje się na stronie: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl,
  b) System rezerwacji telefonicznej.
2. Możliwość dokonania rezerwacji istnieje po zarejestrowaniu się w Systemie rezerwacji internetowej i zaakceptowaniu Zasad sprzedaży biletów.
3. Dokonanie rezerwacji biletów koncertowych poprzez System rezerwacji telefonicznej oznacza automatyczną akceptacją Zasad sprzedaży biletów.
4. Zamówione bilety należy wykupić w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili dokonania rezerwacji, a jeżeli termin do koncertu jest krótszy niż 7 dni, a rezerwacja ciągle jest możliwa – do 2 dni poprzedzających koncert.
5. W przypadku niewykupienia biletów w terminie rezerwacja ulega anulowaniu.
6. Rezerwacja elektroniczna jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Muzeum.
7. Zapłata za bilety może zostać dokonana gotówką w Sekretariacie lub Kasie Muzeum, a także przelewem bankowym.
8. W przypadku zapłaty w formie przelewu bankowego za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na konto Muzeum Zamkowego w Pszczynie
9. Zwrotu biletów na koncerty można dokonać tylko w przypadku jego odwołania. Równowartość za zakupione bilety Muzeum zwróci w ciągu 7 dni po przekazaniu do Muzeum biletów.
10. Rezygnacja z uczestnictwa w koncercie nie uprawnia do zwrotu zakupionych biletów.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Zasad sprzedaży biletów w każdym czasie, przy czym każda zmiana będzie podawana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Systemu rezerwacji internetowej oraz na stronie domowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie wraz z zamieszczeniem nowej wersji Zasad Sprzedaży Biletów.